تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1381 
فقه سیاسی 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
 
سطح 4